+420 775 076 211 | NAPIŠTE NÁM | NAVŠTIVTE NÁS

ZÍSKEJ ZLATO

Pravidla marketingové akce
PODLAHY A DVEŘE SE ZLATOU INVESTICÍ

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky marketingové akce „Získej zlato“ (dále jen „Akce“).

Pořadatel akce

Interiérové studio podlah a dveří s.r.o.,  Kafkova 465/41, Slavonín, 783 01 Olomouc, IČ 28610172

Doba trvání akce

AKCE TRVÁ   OD 5.9.2022   DO 31.12.2022

Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát každý zákazník, který v období trvání akce uzavře s pořadatelem objednávku na prodej či položení podlahových krytin nebo prodej či montáž interiérových dveří v minimální hodnotě 50.000,-Kč bez DPH na jedné objednávce.

AKCE SE TÝKÁ POUZE MALOOBCHODNÍHO PRODEJE

Odměna v akci, podmínky pro její přiznání, způsob předání

Zákazník, který uzavře závaznou objednávku v souladu s pravidly této akce, kupní cenu či cenu za dílo řádně a v plné výši uhradí, získává 1 gram investičního zlata při uzavření závazné objednávky v hodnotě nad 50.000,-Kč bez DPH získává další 1 gram investičního zlata za každých dalších 50.000,-Kč bez DPH z již uzavřené závazné objednávky.

Odměna bude zákazníku předána po realizaci zakázky a jejím plném uhrazení nejpozději do 30 dnů v sídle společnosti.

Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů

Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo o účtu, IČO, sídlo či bydliště. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny, tedy nejpozději do 30 dnů po předání odměny.

 Závěrečná ustanovení

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění. 

Na Odměnu není právní nárok,  Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel má právo na změnu Odměny obdobné kvality a hodnoty. Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny. Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit, prodloužit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny. Výhercům nevznikají žádná práva z případného vadného plnění (z vad Odměny).

V případě, že Účastník odměnu nevyzvedne do 1 měsíce po splnění podmínek na Odměnu, jeho nárok zaniká. V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Odměny nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady.

Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.studiointerier.com a každý Účastník Akce s nimi svojí účastí na Akci vyslovuje bezvýhradný souhlas. Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna v Pravidlech na Internetových stránkách Akce, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

V Olomouci dne 5.9.2022.

Konzultace zdarma

Potřebujete koupit či položit podlahovou krytinu nebo koupit či namontovat interiérové dveře?
Domluvme si konzulatci. Rádi Vám poradíme.